ثبت نام پنجشنبه 07 اسفند 1399

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • محمدحسن پیوندی ثانی ـ رئیس هیأت مدیره
  • علیرضا برزین ـ مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
  • ناصر دودانگه ـ عضو هیأت مدیره و مدیر پروژه و مدیر بازرگانی
  • اسماعیل نبی زاده ـ عضو هیأت مدیره
  • حبیب محمدی مقدم ـ عضو هیأت مدیره