ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

گواهینامه ها

گواهینامه ها

WONJIN

7/4/1382 - 30/9/1387  (فعالیت های مهندسی ودانش فنی وساخت دستگاه ها توسط این شرکت انجام شده و واحد فرمالین 100%* ، واحد استالدئید 50% و واحد پنتااریتریتول  61% پیشرفت داشته است)

موننکو

25/3/1392 تا هم اکنون
   (بررسی مدارک موجود و ادامه فعالیتهای مهندسی شامل مهندسی اصولی،  تفصیلی، مهندسی خرید و نظارت در حال انجام می باشد)