ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

مناقصات


موضوع

محدوده اجرا

آخرین مناقصات و مزایدات

  نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مشاهده اسناد ضمیمه  
  مناقصات - عمومی یک مرحله اي مناقصه ساختمان کنترل مرکزی 1400/08/04 1400/08/04 43 view  
  مناقصات - عمومی دو مرحله اي فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط عملیات تأمین و اجرا (PC) احداث واحد تولید فرمالین 1400/07/15 1400/07/21 59 view  
  مناقصات - عمومی یک مرحله اي تمدید مناقصه احداث واحد پارا فرمالدئید به ظرفیت تولید سالیانه ده هزار تن 1400/03/30 1400/04/13 217 view  
  مناقصات - عمومی یک مرحله اي مناقصه احداث واحد پارا فرمالدئید به ظرفیت تولید سالیانه ده هزار تن 1400/03/30 1400/03/31 278 view