ثبت نام شنبه 29 خرداد 1400

مناقصات

ریشه » مناقصات » جزئیات مناقصه و مزایده
مناقصه احداث واحد پارا فرمالدئید به ظرفیت تولید سالیانه ده هزار تن
تاریخ ثبت در سایت: [IRANDNN_DATECREATED:dddd dd MMMM yyyy HH:MM]
حوزه فعالیت فراخوان: ???
نوع فراخوان: آگهی مناقصه
نوع برگزاري: عمومی یک مرحله اي
موضوع: مناقصه احداث واحد پارا فرمالدئید به ظرفیت تولید سالیانه ده هزار تن
محدوده اجراي کار:
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: اطلاعات
برآورد اولیه: 0
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: ده میلیارد ریال
مهلت دریافت اسناد: 1400/03/30
مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/03/31
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1400/05/31
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/04/01
شرایط دریافت اسناد:
محل تحویل پاکات پیشنهاد:
حداقل مدارك لازم جهت شرکت:
توضیحات:
نتایج:
مهلت دریافت اسناد
1400/03/30
 
مهلت ارسال پیشنهاد
1400/03/31
 
اسناد پیوست