ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

ارتباط با ما

•    دفتر تهران
آدرس : میدان شیخ بهایی - خیابان سئول - کوچه چهارم - پلاک 1- طبقه سوم
کد پستی : 1947943756
تلفن:      88621691 - 88621694 
دورنگار:  88068671    دریافت تأییده داخلی 228 و 202
E-mail:  info@srpc.ir

•    مجتمع ماهشهر
آدرس : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 3
تلفن مدیریت:    06152296732
دبیرخانه و فکس: 06152296739

مدیر فنی: zarin@srpc.ir
مدیر مالی: salehi@srpc.ir
مدیر بازرگانی: charouseh@srpc.ir
مدیر مجتمع: khorshidi@srpc.ir