ثبت نام یکشنبه 29 دی 1398

ارتباط با ما

•    دفتر تهران
آدرس : خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، بن بست ویرا،      پلاک 12، واحد چهار
کد پستی : 1947943756
تلفن:      22890696 - 22890382
دورنگار:  22890494    دریافت تأییده فکس داخلی 228 و 202
E-mail:  info@srpc.ir

•    مجتمع ماهشهر
آدرس : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 3
تلفن مدیریت:    06152296732
دبیرخانه و فکس: 06152296739